Región:

Obchodné podmienky


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti Mona Group, s.r.o., IČO: 47204524, so sídlom Štefánikova 61, 921 01 Piešťany, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 32208/T


I. Vymedzenie základných pojmov


1.Hromadné nakupovanie : Prevádzkovateľ Mona Group s.r.o.  prevádzkuje a spravuje portál hromadného nakupovania na svojich internetových stránkach www.regionzlava.sk .  Mona Group s.r.o. prenajíma nákupný Portál  regionzlava.sk a s tým súvisiace služby iným podnikateľom a umožňuje im prostredníctvom stránok www.regionzlava.sk uzatvárať  a ponúkať služby tretím osobám.


2.Voucher/kupón je tlačivo s unikátnym kódom. Platnosť voucheru/kupónu je presne daná na zaslanom tlačive. Platnosť je informácia o dátume a tovare alebo službe záujemcu zaslaná  poskytovateľom na  meno záujemcu. Voucher/kupón je zákazníkovi odosielaný na adresu elektronickej pošty zákazníka, ktorú zákazník uviedol pri odoslaní jeho objednávky. Za doručenie vouchera/kupónu zákazníkovi sa považuje doručenie e-mailovej správy zákazníkovi s elektronickou verziou vouchera/ kupónu. Na uplatnenie zľavy je nutné sa vždy preukázať voucherom / kupónom v tlačenej verzii alebo ak sa vyžaduje  treba zaslať tento voucher/ kupón v elektronickéj forme poskytovateľovi.

 

3. Poskytovateľ  je osoba, ktorá predáva/ ponúka  konkrétne  zľavy na portáli www.regionzlava.sk.

 

4.Sprostredkovateľ  je spoločnosť  Mona Group s.r.o. , ktorá je vlastníkom portálu www.regionzlava.sk a ponúka tretím stranám / poskytovateľom / priestor na umiestnenie zľavy na svojom portáli.

 

5. Poskytovateľ  je osoba/ firma,  ktorá priamo ponúka na portáli www.regionzlava.sk  konkrétne ponuky.

 

6. Zľava je percentuálne zobrazenie zľavy na požadovanú službu alebo ponuku tovaru.


7. Účet účet je účet na, ktorý je potrebné uhradiť sumu uvedenú na zľave.

 

II: Práva prevádzkovateľa a zákazníkov

 

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, užitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na týchto stránkach


2. Všetky informácie na portáli sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť.


3. Činnosť prevádzkovateľa spočíva v prenajímaní miesta na portáli www.regionzlava.sk  a s tým súvisiacich služieb iným podnikateľom/tretím osobám


4. Každý klient si môže objednať ľubovoľný počet kupónov/voucherov, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak. Ponuka môže byť obmedzená presným počtom kupónov/voucherov na jednu osobu

5. Klient je oprávnený použiť kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke

 

6. Po uplynutí doby platnosti kupónu/voucheru  stráca klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z kupónu/voucheru  (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za kupón.


7. Klient súhlasí, aby mu sprostredkovateľ posielal na jeho mailovú adresu maily ako nástroj priameho marketingu. Na základe požiadania klienta/zákazníka je možné tento súhlas kedykoľvek zrušiť.


8. Objednávka kupónu je ukončená a platná po pripísaní určenej sumy na účet prevádzkovateľa.


9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne ujmy, ktoré vzniknú zákazníkovi na základe zle uvedených údajov zo strany zákazníka.


III. Platobné podmienky


Platbu je možné vykonať bankovým prevodom (kupón obdržíte do 2 – 3 dní) alebo platba v hotovosti (rozumie sa vklad v banke, kedy kupón obdržíte do 1 dňa). Po pripísaní platby na účet Vám bude automaticky zaslaný voucher, ktorý si môžete potom uplatniť. Platbu nie je možné zrealizovať rýchlejšie z dôvodu, že sa jedná a automatický systém, ktorý vygeneruje kupón / voucher až po pripísaní platby na účet 

 

IV. Cena kupónu/voucheru, fakturácia, daňové doklady


1. Cena uvedená na ponuke je vrátane DPH a je konečná. Prípadné ďalšie náklady sú uvedené pri každej jednotlivej ponuke a sú zreteľné označené.


2. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe kupónu vydáva poskytovateľ – ako ich predajca. Klient berie na vedomie, že sprostredkovateľ je len sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom produktu alebo služby/kupónu.


3. V prípade, že je objednávateľ osoba ktorá je platcom DPH,  je táto osoba povinná na túto skutočnosť upozorniť a zaslať fakturačné údaje ako je fakturačná adresa, IČO a IČ DPH


V. Podmienky uplatnenia kupónu / voucheru

Podmienky uplatnenia kupónu/voucheru sú presne uvedené na každom kupóne/voucheri. Je tam presne uvedená doba platnosti využitia a uplatnenia. Zákazník je povinný tieto informácie dodržať . Kupón / voucher je možné využiť len raz. Každý kupón / voucher má aj uvedenú adresu  poskytovateľa u ktorého je možné potom aj reklamovať.

 

VI. Reklamácia

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie zmluvy. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľ ponuky od poskytovateľa.


2. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


3. V prípade vrátenia peňazí za tovar, peniaze vrátime len prevodom na účet. Nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti.


4. V prípade odstúpenia od zmluvy zákazník znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 pri odstúpený zmluvy na diaľku.


5.  Spodné prádlo nie je možné z hygienických dôvodov vymieňať

 

VII: Odstúpenie od zmluvy


1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy kupónu/voucheru  bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia kupónu elektronickou formou, pokiaľ kupón nebol ešte použitý.


2. Odstúpenie od kúpy v zmysle bodu 1. je možné uplatniť písomne e-mailom na adresu info@regionzlava.sk , pričom v správe musí byť identifikovaná ponuka a počet kupónov/voucherov, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť a číslo účtu v Slovenskej Republike na vrátenie platby.


3. V prípade odstúpenia od zmluvy pri kúpe tovaru je zákazník povinný vrátiť tovar v neporušenom stave poskytovateľovi od, ktorého bol tovar zakúpený a to do 14 dní od doručenia.  Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


4. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy ak si zakúpil službu, ktorá už bola započatá alebo poskytnutá.


5. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa


6. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy ak mu na reklamáciu prevádzkovateľ do 4 dní nepodá vyjadrenie. V tomto prípade zákazníkovi bude suma, ktorú zaplatil vrátená na jeho účet vedený v Slovenskej republike.

 

VIII. Zodpovednosť za obsah


1. Prevádzkovateľ portálu www.regionzlava.sk  nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, okrem obsahu ktorý sám vytvoril.


2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah diskusie na jeho portáli.


3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vulgarizmy, urážajúce slová, ohováranie a iné nevhodné texty v diskusii a zároveň si vyhradzuje právo o upravenie, vymazanie nevhodného prípadne urážajúceho obsahu.


4. Prevádzkovateľ prenajíma portál  www.regionzlava.sk  poskytovateľom a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných poskytovateľmi na portáli www.regionzlava.sk


IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje zákazníkov a to v zmysle osobitného dokumentu o ochrane osobných údajov, ako aj v zmysle príslušného zákona. Zákazník odoslaním objednávky, prípadne zákazník ktorý sa zaregistruje na portáli www.regionzlava.sk  pre účely zasielania reklamných informácií a obchodných oznámení súvisiacich so službami prevádzkovateľa vyplnením registračného formulára na www.regionzlava.sk  a jeho odoslaním prevádzkovateľovi udeľuje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov: mena, priezviska, prípadne obchodného mena a identifikačného čísla zákazníka právnickej osoby, bydliska zákazníka a prípadne sídla/miesta podnikania zákazníka právnickej osoby, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu narodenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje tieto údaje ďalej nešíriť a neposkytovať iným osobám, prípadne ich neposkytnúť na zneužitie iným spoločnostiam. Údaje slúžia čisto pre portál www.regionzlava.sk . Osobné údaje zákazníkov pri prípadnom ukončení činnosti portálu www.regionzlava.sk budú vymazané a trvalo zničené.

komletné znenie GDPR platné od 25.05.2018 nájdete na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525


IX. Záverečné ustanovenie


1. Sprostredkovateľ  zverejňuje svoje VOP na Stránke.


2. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na portál www.regionzlava.sk ani bezchybnosť a bezpečnosť portálu.


3. Zákazník vyjadruje súhlas zo spracovaním osobných údajov pre potreby portálu www.regionzlava.sk, ktorý upravuje osobitná kapitola.


4. Prevádzkovateľ len prenajíma portál ww.regionzlava.sk poskytovateľom a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných poskytovateľmi na portáli www.regionzlava.sk


5. Zákazník registrovaný na portáli www.regionzlava.sk  súhlasí, že všetky uvedené údaje poskytnuté pri registrácii sú úplné, presné, pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny, sú povinní túto skutočnosť v najskoršom možnom termíne oznámiť prevádzkovateľovi portálu.


6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup zákazníka na portáli www.regionzlava.sk


7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.4.2015.